Profil společnosti


V roce 2007 byla společnost založena za účelem naplnění záměru Zdravotnického holdingu Královehradeckého kraje a.s. centralizovat pro všechny své nemocnice nákup, zásobování a logistiku a snížit tak náklady na provoz tohoto segmentu.

Společnost zajišťuje pro Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s. a jeho nemocnice, v souladu se zákonem, administrativně ekonomickou kontrolu nad tokem zboží s cílem maximálně využít potenciál agregace objemů požadavků na jednotlivé druhy zdravotnického materiálu od žadatelů v jednotlivých nemocnicích. Současně zajišťuje fyzické centrální dodávky zdravotnického materiálu až na jednotlivá oddělení nemocnic z jednoho centrálního skladu. Centrální sklad je veden formou konsignačních zásob jednotlivých dodavatelů zdravotnického materiálu. Tímto se dosáhlo úplného uvolnění finančních prostředků nemocnic vázaných do skladových zásob a otevření možnosti pro další optimalizace. Celý proces zásobování je založen a veden na bázi elektronické komunikace.

Celkový obrat nakupovaného zdravotnického materiálu nutného k zajištění zdravotní péče v nemocnicích a určeného pro postupný přesun pod centrální dodávky se pohybuje v průměru 160mil/rok s DPH.
Od roku 2009 měl obrat nákupu zdravotnického materiálu realizovaný v projektu centralizace – převedeného pod správu společnosti – růstovou tendenci. Nicméně v roce 2010 došlo ve společnosti k nastavení nové strategie a v roce 2011 se poměr obratu významně zvýšil. V roce 2012 došlo ke stabilizaci systémových nastavení a vyhodnocení efektivity projektu.

Vzhledem k pozitivním výsledkům byly, z rozhodnutí rady Královehradeckého kraje do projektu zapojeny další příspěvkové organizace zabývající se poskytováním zdravotní péče – Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje, Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Léčebna dlouhodobě nemocných Hradec Králové, Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno. Napojením na jednotný centralizovaný systém umožnilo organizacím přístup k další optimalizaci svých provozů a dle výsledku porovnání cenových hladin vstupů materiálu i významným finančním úsporám v rozmezí 5 – 30% .

Plán do roku 2013 vychází z rozhodnutí představenstva Zdravotnického holdingu Královehradeckého kraje – přesunutí a zajištění kompletního obratu dodávek do nemocnic a příspěvkových organizací výhradně prostřednictvím společnosti Centrální zdravotnická zadavatelská.
Vzhledem k postupnému plynutí lhůt současně platných veřejných zakázek je dále v plánu na rok 2013 zajištění další vlny realizací dle zákona 137/2006 sb., ve znění pozdějších platných předpisů.

V době založení společnosti v roce 2007 se přímé náklady na zajištění zásobování jednotlivých nemocnic pohybovaly v řádu 5 mil Kč. Další nepřímé náklady generovala nesystémovost fyzického toku zboží. Realizací výše popsaného projektu centralizace nákupu a logistiky dosáhla společnost významného snížení přímých nákladů /-90%/ a současně došlo k optimalizaci negativních vlivů nutnosti zásobování zdravotnickým materiálem při provozu poskytování zdravotní péče v nemocnicích.

Realizací veřejných zakázek, obchodním vedením společnosti a komunikací s cílem sjednotit odborné požadavky mezi nemocnicemi jsme docílili i v roce 2012 významných úspor při nákupu zdravotnického materiálu:

Výsledky dosažené v roce 2012

  • veřejná zakázka na nákup operačního krytí v celkovém objemu 24mil. generovala úsporu 7mil.
  • veřejná zakázka na nákup dezinfekčních prostředků v celkovém objemu 21mil. generovala úsporu 5mil.
  • veřejná zakázka na nákup chirurgického šicího materiálu v celkovém objemu 18 mil. generovala úsporu 3,2 mil.
  • Dále se podařilo částečně eliminovat nárůsty nákladů spojené se změnami sazeb DPH a zatřídění zdravotnického materiálu do sazeb vyšších.

Naplněné cíle

  • 100% kontrola pro ZHKHK a KH kraj nad efektivností nákupu
  • 100% kontrola pro ZHKHK a KH kraj nad tokem zboží do zapojených provozoven
  • zavedení jednotného centrálního informačního a skladového systému
  • centralizace dodávek využitím synergických efektů centrálního řízení dosáhnout převodu finančních a provozních nákladů za celý segment zásobování na externí dodavatele, bez navýšení nákladů za vstupy materiálů do nemocnic ZHKHK a PO KHK